Bel mij terug

Vanaf 1 januari 2017 is een kwaliteitsstatuut verplicht gesteld voor elke zorginstelling. Dit statuut dient goedgekeurd te zijn door het Zorg Instituut Nederland en geregistreerd te worden in een register.

Het kwaliteitsstatuut van PHI is goedgekeurd en geregistreerd. Hier treft u de volledige tekst van het Kwaliteitsstatuut aan.

Klanttevredenheidscijfer: 8,6

laatste actualisatie op 9 december 2021

Ons Kwaliteitsstatuut

Algemene informatie

1. Gegevens GGZ-aanbieder

PHI ( Premium Healthcare Interventions )
Mijnweg 3
6167 AC Geleen

Website: www.phi-med.nl
KvK nummer: 51294591
AGB-code(s): 22227404; 22227636; 94059830; 94058403; 94059271

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: PHI-med
E-mailadres: info@phi-med.nl
Telefoonnummer: 088 – 744 16 33

3. Onze locaties

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk

PHI is een instelling in de gespecialiseerde GGZ. Het wil patiënten weer terug in balans brengen die lijden aan complexe, ernstige, vaak ook chronische stemmingsstoornissen, angststoornissen en somatoforme stoornissen. PHI hanteert een individuele, intensieve en vooral interdisciplinaire aanpak waar lichaam en geest hand in hand gaan, een psychosomatische benaderingswijze dus.

Daarom bestaat elk behandelteam uit een psychotherapeut/klinisch psycholoog als regiebehandelaar vergezeld van een psychiater, een psycholoog cognitief gedragstherapeut, een psycholoog gespecialiseerd in psychosomatiek, een fysiotherapeut, een manager en een cliënt service medewerker. De interdisciplinaire behandelmethodiek ziet toe op alle bovengenoemde aspecten, is ontwikkeld vanuit een holistische visie en gaat uit van het biopsychosociale model.

In elke regio worden er samenwerkingsafspraken gemaakt gemaakt, met name vanuit de ketenregie gedachte. Samenwerkingen zijn er met huisartsen en hun koepels, met gezondheidscentra, met ziekenhuizen, met klinieken van medisch specialistische zorg, maar ook met ARBO diensten en grote werkgevers.

5. PHI ( Premium Healthcare Interventions ) heeft aanbod in:

 • de gespecialiseerde-GGZ

6. Behandelsettingen generalistische basis-GGZ

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij PHI ( Premium Healthcare Interventions ) terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

 • Geen

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-GGZ

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij PHI ( Premium Healthcare Interventions ) terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting: Bij PHI worden de volgende beroepen ingezet als regiebehandelaar:

  • psychotherapeut
  • klinisch psycholoog
 • GZ psycholoog

Bijkomende eisen om in aanmerking te komen voor een rol als regiebehandelaar hebben te maken met het aantal jaren relevante ervaring, met het competentieprofiel dat PHI voor deze functie heeft vastgesteld en met de aantoonbare affiniteit met de complexe doelgroep van PHI.

8. Structurele samenwerkingspartners

PHI werkt in elke regio intensief en gestructureerd samen met diverse partners. Vaak betreft het ketenafspraken met bijvoorbeeld de huisartsenkoepels of de POH GGZ werkgeverskoepel of betreft het samenwerkingen met gezondheidscentra. Daarnaast zijn er samenwerkingen met ARBO diensten en met landelijke organisaties, zoals bedrijfsartsen, regionale overheden en lokale overheden. Daarnaast zijn er samenwerkingen met scholenkoepels en opleidingsinstituten zoals het RINO. Tenslotte zijn er, ten behoeve van het wetenschappelijk programma van PHI, samenwerkingen met diverse universiteiten en hogescholen (waaronder Maastricht en Hogeschool Zuid).

Organisatie van de zorg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

PHI ( Premium Healthcare Interventions ) ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

PHI heeft voor haar medewerkers een personeelsregeling vastgesteld. Alle kandidaten voor PHI worden vooraf aan een uitgebreide screening onderworpen. Vast onderdeel van deze screening is een Assessment, naast andere selectie instrumenten als selectie interviews en het controleren van de cv’s middels internet search en referentie navraag.

Voorafgaand aan ondertekening van de AO wordt een kopie van het ID, een kopie van het relevante diploma en eventuele andere relevante documenten opgevraagd en in het personeelsdossier opgeborgen.

Elke medewerker wordt verzocht voor het einde van de proeftijd een VOG verklaring te overleggen.

In het geval van een medewerker met een BIG registratie wordt deze registratie gecontroleerd.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

PHI heeft een Code of Conduct opgesteld. In deze Code is onder meer vastgelegd dat medewerkers opereren conform de geldende zorgstandaarden en richtlijnen. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. Ook de geldende beroepsethiek regels van de relevante beroepsverenigingen zijn van toepassing verklaard.

De borging van deze werkwijze is vastgelegd in het kwaliteitssysteem.

Ten behoeve van de juiste uitvoering van het behandelprogramma heeft PHI een treatment design ingevoerd, waarin het design van het zorgprogramma is vastgelegd. Op deze wijze wordt erop toegezien dat de behandelingen worden uitgevoerd conform dit treatment design.

De PHI managers zijn belast met de controle en de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat het treatment design wordt toegepast.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

PHI investeert veel in de verdere opleiding en scholing van haar behandelaren. Gezien het interdisciplinaire karakter van het zorgprogramma, maar ook lettend op de complexiteit van de doelgroep, is verdere scholing noodzakelijk.

PHI heeft daartoe haar eigen postacademische Academy opgericht. De Academy verzorgt zowel in house opleidingen, masterclasses als ook leidt de Academy op in samenwerking met RINO’s en anderen.

Voor elke functie is een competentieprofiel opgesteld en is er een opleidingsroute vastgesteld uiteindelijk leidend, samen met ervaringsjaren, tot het niveau van expert.

Het is voor elke medewerker verplicht deze opleidingen te volgen, middels een systeem van credits.

Er worden per opleiding opleidingsovereenkomsten gesloten, zodat rechten en plichten duidelijk zijn en kunnen worden opgevolgd. Dit alles is geborgd in de Personeelsregeling.

10. Samenwerking

10a. Binnen PHI ( Premium Healthcare Interventions ) is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat uw heeft geregeld voor uitvoeren van de multidisciplinaire overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):

Elk Multi Disciplinair Team van PHI bestaat uit:

  • een regiebehandelaar, die altijd een psychotherapeut of klinisch psycholoog of een senior GZ psycholoog is, en vervolgens
  • en een psychiater
  • en een psycholoog cognitief gedragstherapeut
  • en een psycholoog psychosomatiek
  • en een fysiotherapeut
  • en een cliënt service medewerker
 • en de PHI manager

Het MDO 2.0 is een belangrijk element in de uitvoering van het programma. Het MDO vindt wekelijks plaats, duurt 2,5 uur en heeft een vaste structuur. Alle intakes, tussentijdse evaluaties, eindevaluaties, voortgang, probleem casuïstiek, klinimetrie worden op een gestructureerde wijze besproken, volgens een vast stramien.

Alle behandelaren worden vrij geroosterd en zijn dus altijd aanwezig.

Al het besprokene wordt real time geregistreerd in het CARE EPD. Zo is altijd geborgd dat het noodzakelijke is besproken en wordt alles meteen geregistreerd en vastgelegd in het CARE EPD.

10b. PHI ( Premium Healthcare Interventions ) hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

In de handleiding Werkwijze MDO 2.0 is vastgelegd wanneer escalatie naar bespreking in het MDO dient plaats te vinden. Beleid is dat elke wijziging in het behandelplan eerst wordt besproken in het MDO. Hier worden dan de noodzakelijke besluiten genomen om het behandelplan bij te stellen. Het kan gaan om kleine aanpassingen om aanvullingen, maar ook om nieuwe behandelplannen of nieuwe teamsamenstellingen.

De regiebehandelaar en de PHI manager zijn verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering. Zij zien hierop toe en zijn ook altijd zelf aanwezig bij het MDO.

10c. Binnen PHI ( Premium Healthcare Interventions ) geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure (beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt):

Het beleid is als volgt: Het behandelteam bespreekt de problematiek in het MDO. Komt men , samen met de regiebehandelaar, niet tot een akkoord, dan bespreken behandelteam, regiebehandelaar en manager de kwestie gezamenlijk. Is er dan nog geen besluit, dan wordt de kwestie geëscaleerd naar de directie, meer specifiek de zorgverantwoordelijke in de directie. De directie neemt dan, na overleg met de cliënt, een beslissing.

Een en ander is geborgd in het kwaliteitssysteem . De directie ziet erop toe dat deze escalatie procedure in deze uitzonderlijk voorkomende gevallen wordt toegepast.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a.Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

 • Ja

11b.In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

 • Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:

 • Ja

11d. PHI ( Premium Healthcare Interventions ) levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:

 • Ja

12. Klachten en geschillenregeling

Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij:

Naam: De Geschillencommissie Zorg

Contactgegevens: zie www.phi-med.nl

Het behandelproces

13. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.phi-med.nl/wachttijden

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld:

Hospitality is van groot belang bij PHI. De doelgroep is kwetsbaar en kent een grote lijdenslast en een zeer lage kwaliteit van leven.

Het is cruciaal dat de eerste contact opname perfect is. Het eerste contact wordt altijd binnen 24 uur na aanmelding of verwijzing gelegd. De cliënt service medewerkster is verantwoordelijk voor de ontvangst en verwerking van elke aanmelding. Elke potentiele cliënt wordt als eerste uitgenodigd voor een informatief gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door een behandelaar of door de PHI manager. Vervolgens worden alle gegevens verwerkt en gecontroleerd. Vervolgens wordt de verwijzing geregistreerd, gecontroleerd en geadministreerd.

Vervolgens wordt door de Planning en Informatie medewerker de intake procedure gepland en gecommuniceerd. Dit gebeurt zowel mondeling als elektronisch.

Informatiegesprekken en de verwerking van de aanmelding en verwijzing gebeuren onder strakke afspraken over doorlooptijden. PHI kent een zero tolerance beleid ten aanzien van wachtlijsten: Er is geen wachtlijst, indien noodzakelijk wordt er opgeschaald, en worden er extra informatiegesprekken en intakes gepland.

14b. Binnen PHI ( Premium Healthcare Interventions ) wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

 • Ja

15. Diagnose

De informatie fase vindt plaats binnen een week na aanmelding. Indien de aanmelding actueel blijft en de verwijzing is gecontroleerd en correct bevonden, start het intake proces. Doorlooptijd is maximaal 3 weken. De diagnostiek/intake is multidisciplinair van opzet, alle disciplines spelen een rol tijdens de intake.

Planning en Informatie maakt de planningsafspraken voor de 5 zorgcontacten, variërend van anamnese gesprekken tot diagnostiek, fysiologisch onderzoek en een uitgebreid klinimetrisch onderzoek. Alle intake resultaten worden onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar besproken in het MDO en vervolgens door de regiebehandelaar zelf en een of meerdere behandelaren besproken met de cliënt. De definitieve diagnose wordt altijd door de regiebehandelaar gesteld.

Indien het een GO-advies betreft, wordt tegelijkertijd het behandelplan besproken en ondertekend. Indien het een NO GO advies betreft, wordt dit besproken met de cliënt en wordt de verwijzer geïnformeerd. Altijd ontvangt de verwijzer een schriftelijke rapportage.

Meteen na afloop van het adviesgesprek maakt planning en Informatie afspraken met cliënt over de planning van de behandeling. Doelstelling is de behandeling binnen een week te starten. De informatie fase vindt plaats binnen een week na aanmelding.

Indien de aanmelding actueel blijft en de verwijzing is gecontroleerd en correct bevonden, start het intake proces. Doorlooptijd is maximaal 3 weken. De diagnostiek/intake is multidisciplinair van opzet, alle disciplines spelen een rol tijdens de intake.

Planning en Informatie maakt de planningsafspraken voor de 5 zorgcontacten, variërend van anamnese gesprekken tot diagnostiek, fysiologisch onderzoek en een uitgebreid klinimetrisch onderzoek. Alle intake resultaten worden onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar besproken in het MDO en vervolgens door de regiebehandelaar zelf en een of meerdere behandelaren besproken met de cliënt. De definitieve diagnose wordt altijd door de regiebehandelaar gesteld.

Indien het een GO-advies betreft, wordt tegelijkertijd het behandelplan besproken en ondertekend. Indien het een NO GO advies betreft, wordt dit besproken met de cliënt en wordt de verwijzer geïnformeerd. Altijd ontvangt de verwijzer een schriftelijke rapportage. Meteen na afloop van het adviesgesprek maakt planning en Informatie afspraken met cliënt over de planning van de behandeling. Doelstelling is de behandeling binnen een week te starten.

16. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

Proces: PHI beschikt over een zelf ontwikkeld treatment design. Elk behandelprogramma wordt per cliënt individueel ingericht, op basis van de PHI behandelmethode, een interdisciplinair programma, samengesteld op basis van de nieuwste stand van wetenschap en praktijk. Het programma is modulair opgebouwd en in het behandelplan worden SMART doelstellingen per dimensie en discipline vastgelegd. Tevens wordt ingericht wanneer er tussentijdse evaluaties plaats vinden, wanneer ROM metingen worden gedaan, namelijk minimaal 3 maal tijdens een traject en daarna nog 2 maal als controle metingen na afloop van de initiële behandeling. In het behandelproces is veel aandacht voor duurzaamheid, aangezien de bestendigheid van de behaalde behandelresultaten het uiteindelijke doel is.

betrokkenheid patiënt/cliënt:elke cliënt wordt aangesloten op mijn PHI, een electronisch uitwisselingsplatform. Alle elementen van het dossier, alle behandelresultaten en vanzelfsprekend het behandelplan zijn hier transparant oproepbaar en in te zien voor de cliënt. De cliënt heeft dus real time inzicht in zijn behandeling en de activiteiten van het behandelteam. Communicatie met het behandelteam en de regiebehandelaar , buiten de directe behandelsessies om, geschieden eveneens via mijn PHI.

Multidisciplinair team: het multidisciplinair behandelteam van PHI werkt interdisciplinair. Dit betekent dat behandelaren niet alleen hun eigen behandelsessies voorbereiden en uitvoeren, maar ook rekening houden met de samenhang met andere disciplines. De modulaire opzet helpt hen hierbij.

PHI kiest ervoor continuïteit te geven voor de cliënt. De cliënt behoudt dus altijd, gedurende de gehele behandeling, de doorlooptijd is ca zes maanden, hetzelfde team van behandelaren en regiebehandelaar intact te laten. Behandelsessies die niet door kunnen gaan worden middels de treatment designer herpland.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

De regiebehandelaar is aanwezig op de locatie en is beschikbaar voor de cliënt. De cliënt heeft tevens altijd toegang tot de regiebehandelaar via het elektronisch uitwisselingsplatform mijn PHI. Daarnaast heeft de regiebehandelaar regelmatig directe evaluatie sessies met elke cliënt, naast de formele ROM klinimetrische metingen en de rapportages. De regiebehandelaar stelt de diagnose, houdt supervisie, is coach en begeleider van de behandelaren en ziet toe op de uitvoering van het behandelplan.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen PHI ( Premium Healthcare Interventions ) als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgangsbesprekingen zijn via MDO 2.0 strak georganiseerd. De intakeresultaten, het behandelplan, tussentijdse evaluaties aan de hand van klinimetrische onderzoeken, tussentijdse voortgangsbesprekingen, ROM metingen , escalaties, kwesties, cliënten feedback zijn allemaal geregisseerd en gestructureerd in MDO 2.0

Zo vinden er altijd een intakebespreking, 3 ROM metingen, 4 voortgangsbesprekingen, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie plaats. Bovendien wordt er altijd 3 maal gerapporteerd aan de verwijzend arts.

16.d Binnen PHI ( Premium Healthcare Interventions ) evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

De regiebehandelaar evalueert formeel minimaal 3 maal per traject samen met de cliënt, aan de hand van de klinimetrische resultaten, de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Daarnaast kan de regiebehandelaar , aan de hand van de minimaal 4 voortgangsbesprekingen per cliënt, besluiten tot nadere bespreking met de cliënt, al of niet samen met het behandelteam. In het treatment design is tevens opgenomen dat er minimaal 2 systeemgesprekken plaats vinden. Het aantal ROM metingen is minimaal 3, maar kan oplopen tot 5. De klinimetrie set is uitgebreid en bevat zowel psychologische als biomedische als fysiologische onderzoeken en metingen. De set is afgestemd met de universiteit van Maastricht ( leerstoel Meten in de Zorg )

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen PHI ( Premium Healthcare Interventions ) op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe): De CQ tevredenheidsmeting vindt standaard altijd plaats en wordt altijd anoniem geregistreerd bij elke cliënt. Bij het eindgesprek wordt deze ingevuld.

De resultaten worden maandelijks bijgehouden en gepubliceerd via de website.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen): Het eindgesprek vindt altijd plaats en is een gesprek met het voltallige behandelteam. Hierin worden de behaalde resultaten besproken aan de hand van de ROM en klinimetrie metingen en resultaten.

Indien cliënt toestemming heeft verleend krijgt verwijzer altijd een schriftelijke rapportage met daarin de behaalde resultaten en de bevindingen van het behandelteam. Indien gewenst wordt er direct contact gezocht met de verwijzer. In het geval van bijzondere omstandigheden wordt altijd contact gelegd met de verwijzer en wordt er overlegd over terugverwijzing of doorverwijzing of advies. Het Duurzaamheid Controle Programma wordt met de cliënt besproken.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

PHI heeft een Duurzaamheid Controle Programma ingericht. Cliënten krijgen dit programma aangeboden. Dit is een combinatie van e-Health, van ROM metingen en van individuele evaluatieve gesprekken, gedurende een jaar na afloop van het programma. Cliënten blijven aangesloten op mijn PHI. De drempel om terugval en/of crisis te bespreken is derhalve zeer laag.

Ondertekening

18. Ondertekening

Naam bestuurder van: PHI ( Premium Healthcare Interventions )

Joosten en Kuijpers

Plaats: Sittard

Datum: 31.10.2016

 • Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.


Download ons Professioneel Statuut (PDF)

Herkent u de symptomen van een angststoornis, depressie of psychosomatische klachten, of ondervindt u onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten?

Lees meer over onze aanpak onder ‘PHI voor cliënten’.

Wilt u als werkgever, bedrijfsarts of huisarts iemand doorverwijzen naar PHI voor een behandeling?

Lees dan meer over onze methode onder ‘PHI voor verwijzers’.